«مدیرسوشال» به عنوان اولین رسانه تخصصی شبکه‌های اجتماعی در ایران، جدیدترین اتفاقات و تغییرات شبکه های اجتماعی را پوشش خواهد داد و به معرفی ابزارهای آنالیز و مدیریت شبکه‌های اجتماعی خواهد پرداخت.

ModirSocial is the first media of Social Network in Iran
Founder : Alireza Safari
Alireza [at] ModirSocial.com

Sponsored Content